Διαβούλευση της πρόσκλησης για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την «Ανανέωση ισχύος, Τροποποίηση και Ενοποίηση των ΑΕΠΟ για το σύνολο των έργων του Φράγματος και ταμιευτήρα Αποσελέμη»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11  «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και την ΚΥΑ με αριθμό 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014), διαβιβάστηκε από από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – ΔΙΠΑ- Τμήμα Γ΄, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, αντίγραφο προς δημοσιοποίηση  και διαβούλευση της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/71898/4675/7-8-2019 πρόσκλησης για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την «Ανανέωση ισχύος, Τροποποίηση και Ενοποίηση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το σύνολο των έργων του Φράγματος και ταμιευτήρα Αποσελέμη» στο Δήμο Χερσονήσου ΠΕ Ηρακλείου, με φορέα υλοποίησης τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.   


Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες της παραπάνω Μ.Π.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

 

α) από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακό Κατάστημα –   Πλ. Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6 τηλ. 2813-400.233, αρμόδια κ. Νίκη Βαρδιάμπαση) 

 

β) από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηρακλείου (αρμόδια κα Χατζηγιάννη      Ελένη   τηλ. 2813-410.110) και 

 

γ) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, αρμόδιος κ. Ε. Καλπακίδης  τηλ. 210-6417952).

 

Κατάθεση σχετικών ενστάσεων και απόψεων θα γίνεται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο.