main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανάρτηση των αποτελεσμάτων πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου της Δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων » για την πρόσκληση νέας 5ετίας (1005/25729/05.03.2012 ΥΑ)»

Με την παρούσα επιστολή, η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ηρακλείου, σας ενημερώνει για την ανάρτηση των ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ παραγωγών της Δράσης 3.1 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ», όσον αφορά την πρόσκληση νέας 5ετίας (Αρ. Πρωτ. 1005/25729/05.03.2012 ΥΑ). 

 

Τα αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων ελέγχων έχουν αναρτηθεί στην ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου (Λεωφ. Πλαστήρα 100, 2ος Όροφος). Σύμφωνα με την ΚΥΑ 079833, από 24/10/2011 (ΦΕΚ 2366), Άρθρα 10, 11, και 12, προβλέπεται στα πλαίσια της δημοσιοποίησης των πρωτοβάθμιων αποτελεσμάτων η αποστολή από μέρους μας των καταστάσεων στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και η από μέρους σας θυροκόλληση αυτών.

 

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης. Προκειμένου να υπάρχει ενιαία ημερομηνία δημοσιοποίησης, παρακαλούμε όπως προβείτε στη θυροκόλληση το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 27/12/2013. Ενστάσεις θα γίνονται λοιπόν δεκτές από την Δ.Α.Ο.Κ.Π.Ε. Ηρακλείου, έως και την Τετάρτη 08/01/2014.   

 

Όσοι παραγωγοί δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα του πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου μπορούν να υποβάλλουν ένσταση (τυποποιημένο έντυπο επισυνάπτεται), ζητώντας δευτεροβάθμιο έλεγχο των αιτήσεων τους. Οι ενστάσεις παραλαμβάνονται από την Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ηρακλείου εντός των ανωτέρω προθεσμιών. Στη συνέχεια θα διαβιβαστούν, όπως προβλέπεται, σε δευτεροβάθμια επιτροπή που έχει οριστεί στη Δ.Α.Ο.Κ.Π.Ε.Η. προς εξέταση, μαζί με τις αρχικές αιτήσεις των δικαιούχων.

 

           Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και περαιτέρω πληροφόρηση.

 

 

Συνημμένα:       

-          Έντυπο ένστασης 

-          Κατάσταση Δικαιούχων

-          Κατάσταση Απορριπτόμενων

-          Κατάσταση Απορριπτόμενων με κωδικούς απόρριψης

 

 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ ΚΑΟΥΡΗ


copyright © Δήμος Χερσονήσου