main img main img main img main img main img main img main img main img

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020

Πίνακες αποτελεσμάτων

 της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 και με  αριθμ. πρωτ.6879/18-05-2020

 Ανακοίνωσης για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

του Δήμου Χερσονήσου 

 

Σήμερα, στις 30.07.2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη & βαθμολογία προσωπικού, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6879/18-05-2020 ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Χερσονήσου, για συνολικά δεκαεπτά (17)  άτομα :

Τρεις (03) ΔΕ29 οδηγούς Απορριμματοφόρων (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101),

Δώδεκα (12) Εργάτες καθαριότητας (συνοδούς απορριμματοφόρων (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102) Δυο (02) Εργάτες γενικών καθηκόντων  (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 103) :

 

  • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
  • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
  • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 30.07.2020.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) , είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

 

Γούρνες:  30.07.2020

 

Από τη Δ/νση Διοικητικών

Δήμου Χερσονήσου

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου