Αποτελέσματα ΣΟΧ2/2022 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου