ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2023 ΤΗΣ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ (ΣΟΧ 2/2023)