Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

 

 

ΑΔΑ: ΩΠΤ0465ΧΘ7-ΠΚΣ  το έγγραφο έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια.