Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης


Ξεκινάει την 1/8/2018 και ώρα 14:00 μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

Τo Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Για τον Δήμο  Χερσονήσου έχουν εγκριθεί  80 θέσεις για τον εν λόγω πρόγραμμα με τις παρακάτω ειδικότητες :


ΕΚΠ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).