ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 17032/08.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΚΑΙ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 17032/08.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 Ανακοινώνουμε

 

  1. την έκδοση του οριστικού πίνακα κατάταξης πλήρους απασχόλησης υποψηφίων της με αριθμ. πρωτ.  17032/08.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ και
  2. τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης λόγω ισοβαθμίας υποψηφίων, για τις θέσεις 46-48,  62-71,  73-74, 75-76 και 77-80 του ως άνω πίνακα,  προκειμένου να συνταχθεί και εκδοθεί τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων της αριθμ. 17032/2023 Ανακοίνωσης του Δήμου Χερσονήσου που αφορά την πρόσληψη προσωπικού 47 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου,