ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους/Όσες υποψήφιους/ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Δήμο Χερσονήσου (περίοδος 1η Απριλίου 2023 έως και 30η Σεπτεμβρίου 2023) με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την από την επομένη της ανάρτησης (της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου (http://www.hersonisos.gr) δηλ. από 21.03.2023, ημέρα Τρίτη έως και 30.03.2023 ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναγραφόμενα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι θέσεις των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου, ορίστηκαν σε τρείς (3). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ –ΩΡΑΡΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ Το χρονικό διάστημα άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση των υποψήφιων και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Την προσεχή περίοδο, η εξάμηνη άσκηση των ασκούμενων στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου θα ξεκινήσει από 01/04/2023 και θα λήξει στις 30/09/2023. 

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η άσκηση θα γίνεται στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των απασχολουμένων θα είναι ο Νομικός Σύμβουλος/Έμμισθος Δικηγόρος και Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου.

Η αμοιβή τους θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου και τη βεβαίωση άσκησης θα χορηγεί ο Νομικός Σύμβουλος/Έμμισθος Δικηγόρος και Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου.

Η μηνιαία αποζημίωση τους ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούµενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από το Δήμαρχο Χερσονήσου, ως νόµιµο εκπρόσωπο του Δήμου Χερσονήσου, κατόπιν εισηγητικού σηµειώµατος του Νομικού Συμβούλου/Έμμισθου Δικηγόρου και Προϊσταµένου Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο email: proslipsis@hersonisos.gr, εντός δέκα (10) ηµερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου, ήτοι 21.03.2023, ημέρα Τρίτη έως και 30.03.2023 ημέρα Πέμπτη.

Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου και

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) σύµφωνα µε το αντίστοιχο υπόδειγµα αίτησης στο Παράρτηµα Α΄. 

Με την αίτησή τους συνυποβάλλουν:

• αντίγραφα τίτλων σπουδών,

• σύντομο βιογραφικό σημείωμα

• υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συμπληρώνει το προβλεπόμενο δεκαοκτάμηνο της άσκησής του, πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στο Δήμο Χερσονήσου. Στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι, θα δηλώσουν επιπλέον ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής του ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα µε την έναρξη της άσκησής τους.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες των τριών (3) αιτήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο Δήμο Χερσονήσου, στο Δημαρχείο στις Γούρνες και στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας, με την παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν. 

Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.hersonisos.gr)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρµόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών στους υποψηφίους για την άσκησή τους στο Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας Δήμου Χερσονήσου : κ. Τασιούδη Καλλιρόη, τηλ. 2813404614.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ