ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 16811/17.08.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ανακοινώνουμε τα προσωρινά αποτελέσματα ήτοι τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης πλήρους απασχόλησης υποψηφίων  της με αριθμ. πρωτ.  16811/17.08.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ και κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης  ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από 06.09.2022.

H ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση proslipsis@hersonisos.gr, από 06.09.2022 ημέρα Τρίτη έως και 07.09.2022 ημέρα Τετάρτη.