ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο Δήμος Χερσονήσου εξέδωσε την υπ’ αρ. πρωτ. 16811/17.08.2022 Ανακοίνωση με

την οποία ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων, πλήρους

απασχόλησης, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων .

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : 18.08.2022, ημέρα Πέμπτη.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 31.08.2022, ημέρα Τετάρτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΔΗΛΩΣΗ» και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

proslipsis@hersonisos.gr

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της

εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση

επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των

αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η σχετική «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται

υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται

δεκτές.