ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ (1) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου , ύστερα από την Α) υπ.αριθμ.29/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΔΑ ,η οποία στάλθηκε με το υπ.αριθμ.1983/09-09-2022 εξερχόμενο έγγραφο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και τέθηκε αρχείο. Αρ.πρωτ.εισερχομένου εγγράφου Αποκεντρωμένης Διοίκησης 7649/13-09-2022 και Β)την Βεβαίωση του Προέδρου Δ.Σ. του Νομικού προσώπου περί ύπαρξης και δέσμευσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ,ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και πρόσκαιρων αναγκών στους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Χερσονήσου