πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2023

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2023