ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΟΧ 1/2023: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8)μηνών ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟΧ 1/2023: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

1) Πίνακας Συνολικής Ονομαστικής Κατάστασης Υποψηφίων

2)Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων (ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ)

3) Πίνακας Επιλογής υποψηφίου (ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ)

4) Πίνακας Αποκλεισθέντων υποψηφίων

 

 Σε εφαρμογή του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR), στον πίνακες αποτελεσμάτων δεν εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία- δεδομένα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου (τηλ. επικ. 2897029202, email : ltherson@otenet.gr), ώστε να τους παρατεθούν τυχόν άλλες πληροφορίες που αφορούν στα αποτελέσματα της υπ’αρ ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.