ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ { ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ}

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

{ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  

ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ}

 

Ο Δήμος Χερσονήσου παραθέτει τους πίνακες κατάταξης των υποψήφιων που συμμετείχαν στην ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού – συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων εκ των οποίων τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ  Οδηγών και δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης (8μηνης) διάρκειας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Οι  σχετικοί πίνακες αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις Γούρνες, (έδρα του Δήμου)  την 12η Ιουλίου 2023, οπότε η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, δηλ. την 13η Ιουλίου 2023.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
  •  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

                                                              ΓΟΥΡΝΕΣ:12.07.2023

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                  ΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ