Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

 

Δήμος Χερσονήσου

 

Γούρνες

(Δ. Χερσονήσου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΔΕ Οδηγών

 

8 μήνες

3

101

 

Δήμος Χερσονήσου

 

Γούρνες

(Δ. Χερσονήσου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

8 μήνες

12

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  αρχίζει την 28.06.2023 (ημέρα Τετάρτη) και λήγει την 07.07.2023 (ημέρα Παρασκευή)