Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για την πρόσληψη προσωπικού (6 ατόμων) ΙΔΟΧ 11μηνης διάρκειας για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την παροχή
υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Χερσονήσου, που εδρεύει στο Λιμένα Χερσονήσου, της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΣΟΧ 02/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΤΕΚΑ  ΜΗΝΩΝ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/08/2022

 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF