ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2020 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12373/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2020 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12373/2020   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

Ο Δήμος Χερσονήσου παραθέτει τους πίνακες κατάταξης των υποψήφιων που συμμετείχαν στην ΣΟΧ 2/2020 και με αριθμ. πρωτ. 12373/2020  Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (5) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

                      ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι υποψήφιοι αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2020, το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων» με σήμανση έκδοσης «02/12/2019» και το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17.09.2020».

Επισημαίνουμε ότι στην συγκεκριμένη διαδικασία, για το κριτήριο της εμπειρίας από τα έγγραφα που επισύναψαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, έπρεπε να προκύπτει από απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη.

Προσμετρήθηκε ως εμπειρία μόνον οι χρόνοι προϋπηρεσίας που πληρούσαν και τις δύο προϋποθέσεις.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr)  και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €),  που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

                                                                      Γούρνες: 15.12.2020

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΓΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

1. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (αριθμ. πρωτ. 24091/15.12.2020)

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (αριθμ. πρωτ. 24092/15.12.2020)

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (αριθμ. πρωτ. 24093/15.12.2020)

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (αριθμ. πρωτ. 24094/15.12.2020)