ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 17032/08.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ, ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (47) ΑΤΟΜΩΝ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κατόπιν διενεργηθείσας Δημόσιας κλήρωσης

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 17032/08.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ,

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (47) ΑΤΟΜΩΝ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Κατόπιν διενεργηθείσας Δημόσιας κλήρωσης

 

Ο Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων-Προσληπτέων, ο οποίος εκδόθηκε μετά από διενεργηθείσα δημόσια κλήρωση και το με αριθμ. πρωτ. 18955/2023 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Χερσονήσου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                                           ΓΟΥΡΝΕΣ 04.09.2023

                                                                    ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

                                                                           ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

  1. Το με αριθμ. πρωτ. 18955/2023 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης
  2. Ο με αριθμ. πρωτ. 18976/2023 Τελικός Πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων  της υπ’ αριθ. 17032/08.08.2023 Ανακοίνωσης Δήμου Χερσονήσου