main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην Έκτακτη 17η Συνεδρίαση 2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στη 17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[2] του ν. 3852/2010 την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Ανάκληση των υπ’ αριθμό:

1)      147/2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με θέμα: «Έγκριση του 1ου πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Προϋπολογισμού δημοπράτησης: 2.440.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση).

2)      161/2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με θέμα: «Έγκριση του 2ου πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Προϋπολογισμού δημοπράτησης: 2.440.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση).

και επιστροφή του Πρακτικού 1 στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», για διόρθωση.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

                                                                                                                           ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 


[1] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.1 του ν. 4635/2019

[2] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.2 του ν. 4635/2019

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου