Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011 - 2014

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

& ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Δ/νση:     Γούρνες, Τ.Κ. 70014

Τηλ.:        2813404614, -661

Fax:         2813404608

E-mail:  epiheirisiako@hersonisos.gr

Website: www.hersonissos.gr

           27 Οκτωβρίου 2011

 

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ / 01-2011

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τα άρθρα 203-207 του Ν. 3436/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α)
  2. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και Διαδικασίες Κατάρτισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού» (ΦΕΚ 221/Α)
  3. Την παρ. 1 του άρθρου 266, τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 και την περιπτ. Β’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
  4. Την υπ’ αρίθμ. 18183/02-04/2007 Υ.Α. «Περιεχόμενο, Δομή και Τρόπος Υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού» (ΦΕΚ 534/Β και 759/Β)
  5. Την υπ’ αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ
  6. Το Π.Δ 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α α’ βαθμού»
  7. Την υπ’ αρίθμ. 465 / 2011  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου «Έγκριση Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου 2011-2014»

 

ΘΕΤΕΙ

1. στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Χερσονήσου το εγκεκριμένο Σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος 2011 – 2014 του Δήμου, για συζήτηση και υποβολή προτάσεων.

Η σύγκληση της Επιτροπής Διαβούλευσης για τη διατύπωση της κατά νόμο γνωμοδότηση της (άρθρο 76 Ν. 3852/2011) επί των κειμένων του στρατηγικού σχεδιασμού θα γίνει στις 17/11/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου (Ελευθερίας 50, Λιμ. Χερσονήσου).

2. δημοσιοποιείται το κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού για διαβούλευση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.hersonisos.gr) για την υποβολή προτάσεων εγγράφως ή ηλεκτρονικά, όπως ορίζει το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007.

Η υποβολή προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων γίνεται:

Α) γραπτώς μέσω ΕΛΤΑ στην ταχ. δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ με την ένδειξη «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα»  Γούρνες  Τ.Κ. 70014,

Β) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (epixeirisiako@hersonisos.gr). Και στις δύο περιπτώσεις η καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.00

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.

Ζαχαρίας Δοξαστάκης

Δήμαρχος Χερσονήσου