Δημόσια Διαβούλευση της Α Φάσης του ΕΠ 2019-2023 του Δήμου Χερσονήσου

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α΄ Φάσης) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2019-2023 στο οποίο αποτυπώνεται ο στρατηγικός προγραμματισμός του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2019-2023 και ο οποίος εναρμονίζεται πλήρως με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου με την 117/2020 (με ΑΔΑ Ψ297ΩΗΜ-ΣΙ0) απόφαση του ενέκρινε, στις 30 Οκτωβρίου 2020 το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και με την αρ. 158/ 2020 (ΩΥΒΗΩΗΜ-ΨΟ2-2) απόφαση Δημάρχου Χερσονήσου, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση, μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2020, το εγκεκριμένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου, προκειμένου να υποβάλλονται επ’ αυτού προτάσεις στο Δήμο.