Διαβούλευση για τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Δημοκρατίας στα Μάλια στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια».

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια» πρόκειται να υλοποιηθεί μελέτη εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Δημοκρατίας στα Μάλια.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν επί της οδού Δημοκρατίας εντός του οικισμού των Μαλίων. Οι εργασίες εκτείνονται σε όλο το μήκος της οδού (360 μέτρα), με αρχή Νότια στη συμβολή της οδού με την Π.Ε.Ο Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου (Βενιζέλου) και πέρας προς Βορρά στη συμβολή των οδών Ματθαίου Ζαχαριάδη και Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την μελέτη πρόκειται να γίνουν εργασίες καθαιρέσεων του υφιστάμενου καταστρώματος της οδού στην ζώνη κυκλοφορίας, σε πλάτος όσο το επιστρωμένο μάρμαρο Επιδαύρου (κόκκινο). Επίσης από το κατάστρωμα της οδού θα διέρθουν δίκτυα άρδευσης και θα γίνει φύτευση δέντρων σε επιλεγμένα σημεία. Τέλος θα γίνουν σημειακές αποκαταστάσεις στο κατάστρωμα των υφιστάμενων πεζοδρομίων, συντήρηση με κατάλληλα χημικά και τοποθέτηση εμποδίων για την οριοθέτηση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

Η υλοποίηση της μελέτης με τις συγκεκριμένες εργασίες προϋποθέτει την οριοθέτηση, του χώρου εργασιών, των χώρων διέλευσης των πεζών και την απαγόρευση κίνησης οχημάτων. Η πρόσβαση στις κατοικίες και στις ιδιοκτησίες θα γίνεται από τα υφιστάμενα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος. Ο χώρος αυτός θα οριοθετηθεί με ανακλαστικό πλαστικό δίχτυ περιφράξεων ώστε να μην είναι δυνατή η είσοδος στους μη έχοντες εργασία.

Στη συνημμένη τεχνική έκθεση προτείνεται ο τμηματικός αποκλεισμός της οδού σε δυο τμήματα (Φάσεις Α’ και Β’) ως εξής:

Στην πρώτη φάση Α’ θα αποκλειστεί το Νότιο τμήμα της οδού μήκους περίπου 180 μέτρα και στη δεύτερη φάση Β’ θα αποκλειστεί το Βόρειο τμήμα ίσης απόστασης. Στην Α’ και Β’ φάση αντίστοιχα οι εργασίες θα περιοριστούν στο μέσον της οδού. Η τμηματοποίηση θα διευκολύνει την πρόοδο των εργασιών κάθε τμήμα θα αποτελεί μια αυτοτελή κατασκευαστική φάση.

Στην αρχή και στο τέλος κάθε τμήματος θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση η οποία αποτυπώνεται στα συνημμένα σχέδια. Επιπλέον, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και στα πεζοδρόμια (βόρειο και νότιο) θα τοποθετηθούν δύο πληροφοριακές πινακίδες οι οποίες θα αναγράφουν ότι η οδός Δημοκρατίας είναι κλειστή λόγω έργων, για ενημέρωση των διερχομένων πεζών και αυτοκινήτων.

Όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι ανωτέρω φάσεις, θα γίνει έναρξη της τρίτης φάσης Γ’ (χρώμα κόκκινο). Στην φάση αυτή οι εργασίες θα εκτελούνται στα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού Δημοκρατίας και η διέλευση των πεζών θα γίνεται από το μέσον της οδού. Μόνο οι παρόδιοι ιδιοκτήτες θα μπορούν, κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο του εργοταξίου να περνούν από τα πεζοδρόμια, για την είσοδο και έξοδο στις οικίες τους. Η αρχική οριοθέτηση της οδού διατηρείται και εδώ για την προστασία διερχομένων και εργαζομένων.

Την οριοθέτηση του εύρους καταλήψεως θα ακολουθεί κατάλληλη σήμανση όπως αυτή αποτυπώνεται στα επισυναπτόμενα σχέδια. Η κατασκευή των εργοταξιακών πινακίδων (μέγεθος, χρώμα, υλικά κατασκευής), καθώς και η στήριξη των πινακίδων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011, ενώ οι αναλάμποντες φανοί θα ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ 12352). Η υφιστάμενη σήμανση που έρχεται σε αντίθεση με την προτεινόμενη εργοταξιακή σήμανση θα καλυφθεί και θα επιτηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών προκειμένου να μη δημιουργείται σύγχυση στους χρήστες της οδού.

Η προτεινόμενη προσωρινή σήμανση θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά την έγκρισή της και θα διαρκέσει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται εργασίες που σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου λήγουν στις 31-04-2020, εφόσον δεν απαιτηθεί παράταση στην ημερομηνία περαίωσης του έργου.

Με την υπ’ αριθ. 8/2019 ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων γνωμοδότησε θετικά στη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Δημοκρατίας στα Μάλια στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου. Με το υπ’αρίθμ. 2501/1/110-α΄(2019) έγγραφό του το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου γνωμοδότησε σχετικά με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων κατά την εκτέλεση των εργασιών και την εφαρμογή της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την έκδοση της κανονιστικής απόφασης.

Με την υπ’ αριθ. 72/2019 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης, σχετικά με τις προτεινόμενες εργοταξιακές ρυθμίσεις της οδού.

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Παρασκευή 10-01-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στο τηλέφωνο: 2813404686 ή στα γραφεία του Δήμου στην Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος είναι η Χαρκιολάκη Ευθυμία. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αρ. 2813404650, είτε μέσω mail στο e.xarkiolaki@hersonisos.gr.