Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου - Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για 2μηνη απασχόληση (1 θέση) .