ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Αριθμ. Πρωτ.: 2263

                                                                                                         Ημερομηνία  : 29/05/2017

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου  (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , με τίτλο:

«Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου »

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 58.800,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί   με  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού,  καθώς  και  ενώσεις  προμηθευτών  του παραπάνω είδους, εφ’ όσων προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 13 / 6 / 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Βιολογικός Καθαρισμός Μαλίων, Περιοχή «Λούτρες», Μάλια), από την αρμόδια επιτροπή Προμηθειών.

Τα  τεύχη  της  προμήθειας  βρίσκονται  στη  διάθεση  των ενδιαφερομένων και μπορούν να τα παραλάβουν από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού και ώρα  14.00 (Βιολογικός Καθαρισμός Μαλίων, Περιοχή «Λούτρες», Μάλια, τηλ.: 28970-32407)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στoν κ. Παπαδακάκη Κων/νο, Μηχ/γο Μηχ/κό Τ.Ε στo τηλ.: 28970­-32407, Fax 28970-34005.

 

                

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

Αργυράκης Νικόλαος