ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες α΄βαθμιας και β΄βαθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Χερσονήσου»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες α΄βαθμιας και β΄βαθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Χερσονήσου», με εκτιμώμενη συνολική αξία 249.695,84 € Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο Δήμος Χερσονήσου προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της εκπόνησης μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία και δημοτικά) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια και λύκεια) που λειτουργούν εντός των ορίων του. Στα πλαίσια της παραπάνω σύμβασης θα επικαιροποιηθούν οι υπάρχουσες μελέτες και θα συνταχθούν νέες όπου για τα σχολεία που δεν υπάρχουν.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με το ποσό των 70.060,00 €, ενώ το υπολειπόμενο ποσό θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Χερσονήσου.