ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ISO 27001 ΚΑΙ ISO 27701 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ"

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ, ο ανοικτός ηλεκτρονικός  μειοδοτικός διαγωνισμός με κωδικό: 189818 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ISO 27001 ΚΑΙ ISO 27701 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΠΕ14/2022), το χρονοδιάγραμμα του οποίου ως εξής:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

15/06/2023

15/06/2023

03/07/2023 και ώρα 15.00

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 07/07/2023 και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.