Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Έλεγχος ποιότητας του νερού ύδρευσης, της ιλύος και των εκροών των Ε.Ε.Λ. καθώς και του υδροφόρου στα πεδία διάθεσης των εκροών», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία παροχής υπηρεσιών, με τίτλο: «Έλεγχος ποιότητας του νερού ύδρευσης, της ιλύος και των εκροών των Ε.Ε.Λ. καθώς και του υδροφόρου στα πεδία διάθεσης των εκροών», με προϋπολογισμό 59.710,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Το έργο αφορά στην διενέργεια δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων στις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη της μελέτης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr