Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Έργα διάθεσης ΕΕΛ Οικισμών Καρτερού και Κοκκίνι Χάνι – Βαθειανού Κάμπου»

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία, με τίτλο: «Έργα διάθεσης ΕΕΛ Οικισμών Καρτερού και Κοκκίνι Χάνι – Βαθειανού Κάμπου», προϋπολογισμού 471.733,91€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευεί 7.040 μέτρα αγωγών άρδευσης από σωλήνες διαμέτρου από Φ110 έως Φ200 μαζί με τις απαραίτητες δικλείδες και εξαρτήματα.  Τα βάθη τοποθέτησης των αγωγών κυμαίνονται (ανάλογα με τη διάμετρο) από 1,00 m ελάχιστο έως σχεδόν 1,20 m το μέγιστο, ενώ οι κλίσεις των αγωγών ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους.

Το δίκτυο θα κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς 16 Atm, και η μεταξύ τους σύνδεση προβλέπεται να γίνεται με ηλεκτρομούφες. Όλοι οι σωλήνες θα εγκιβωτίζονται σε άμμο, ενώ η επανεπίχωση των σκαμμάτων θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλο για αυτό το σκοπό υλικό (θραυστό αμμοχάλικο).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr