ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ανάδοχο την υπηρεσία για την συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων μόνο για το έτος 2020 και έως του ποσού των 5.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με την ημερομηνία 18/4/2019 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσfας έως και την 28/02/2020 και ώρα 14~00.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου (Δημοτικό Κατάστημα Γουρνών) σε σφραγισμένο φάκελο

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ανάδοχο την υπηρεσία για την συντήρηση και
επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων μόνο για το έτος 2020 και έως του
ποσού των 5.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με την ημερομηνία
18/4/2019 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την εκτέλεση της παραπάνω
υπηρεσfας έως και την 28/02/2020 και ώρα 14~00.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε
ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές κατατίθενται ή
αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου (Δημοτικό Κατάστημα Γουρνών) σε σφραγισμένο φάκελο

Παρακαλώ δείτε τα συνημμενα αρχεία