ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό,

για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει

τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τα προς προμήθεια είδη.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό,
για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τα προς προμήθεια είδη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 114.303,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

24% {ήτοι 92.180,00€ +22.123,20€ (ΦΠΑ 24%) =114.303,20€} CPV 42512200-0.

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της εν λόγω προμήθειας.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄ αριθμ.

25/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου.

Η διαδικασία της ανάρτησης του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 21/06/2023.

Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού: 192749

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21/06/2023

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: 07/07/2023 και ώρα 15:00

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 11/07/2023 και ώρα 10:00 πμ