ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με αντικείμενο την υπηρεσία με τίτλο : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», προϋπολογισμού: 101.804,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)