Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2022-24»

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία, με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2022-24», προϋπολογισμού 116.000,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης καθώς και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π., όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ που θα προκύψουν για χρονική διάρκεια είκοσι τεσσάρων(24) μηνών.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr