ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου
Χερσονήσου, έτους 2022»
CPV:18100000-0
Προϋπολογισμός Μελέτης: 57.161,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% και 6%