main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσληψη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ενός ειδικού Συνεργάτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

copyright © Δήμος Χερσονήσου