Προμήθεια καυσίμων για το Δήμο & το ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας & Αλληλεγγύης

Ο Δήμος Χερσονήσου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια καυσίμων για το Δήμο και το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  σύμφωνα με την υπ΄αριθμό ΔΠΕ6/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης προυπολογισμού 15.000,00 ευρώ για την οποία έχει ψηφιστεί πίστωση σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 315/2014 απόφαση της ΟΕ.