Πρόσληψη 2 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας 2μηνης διάρκειας , για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Χερσονήσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας: 2 μηνών.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, ύστερα από: Α) την αρ. 58/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και Β) την υπ΄αρ. 2696/18.11.2019 Βεβαίωση του Προέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου περί ύπαρξης και δέσμευσης των πιστώσεων στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Χερσονήσου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο.