ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019, 2020, 2021 ΚΑΙ 2022 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ.261 Ν.3463/06.

 Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών για τη διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με το αρθρ.261 ν.3463/06» δυνάμει  της υπ. αριθ. 29/2023 (ΑΔΑ: 984ΔΟΛ6Χ-ΚΜΜ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της υπ. αριθ. πρωτ.446/28.04.2023 τεχνικής έκθεσης της Κ.Ε.Δ.Χ. ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.920,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

  1. 1.       Δικαιούχοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές.

2. Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών που θα συναφθεί με τον ανάδοχο είναι η διενέργεια, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές, του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με το αρθρ.261 ν.3463/06 .

3. Ο τόπος διενέργειας του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022  είναι τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Χ στην Πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών.

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου θα είναι η έκθεση του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για η της διαχειριστικής περιόδου 2019, 2020, 2021 και 2022 αντίστοιχα , υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο καθώς και οποιοδήποτε άλλο παραδοτέο προβλέπεται στη νομοθεσία για το συγκεκριμένο είδος ελέγχου.

5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στην Κ..Ε.Δ.Χ. προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 σε συνδυασμό με τις παρ.2 και 3,του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 μαζί με την  οικονομική προσφορά σας είναι τα εξής: 

- Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι ελεγκτές – λογιστές ή οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα εκδηλώνουν ενδιαφέρον «Παροχή υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών για τη διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με το αρθρ.261 ν.3463/06», καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

- Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά τα φυσικά πρόσωπα – οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, αλλά και ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Φορολογική ενημερότητα

- Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

- Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος της ανωτέρω ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

- Εφόσον είσαστε νομικό πρόσωπο, παρακαλούμε να μας αποστείλετε επιπλέον τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας, όπως, για παράδειγμα, τελευταίο δημοσιευμένο καταστατικό ή πρόσφατο πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας σας.

6. Όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Κ.Ε.Δ.Χ., με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019, 2020, 2021 ΚΑΙ 2022» ΣΤΗΝ Κ.Ε.Δ.Χ., πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.

Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Κ.Ε.Δ.Χ. στην ταχυδρομική διεύθυνση Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, Πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών, Τ.Κ. 700 14 με καταληκτική ημερομηνία  έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 14.00.

 

7. Η ανάθεση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο Γενικό Σύνολο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/20016,

8. Η επιλογή και ο διορισμός καθώς και ο ορισμός της αμοιβής  των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, θα πραγματοποιηθεί  από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου σε συνέχεια του αιτήματος της Κ.Ε.Δ.Χ. και της αποσφράγισης των φακέλων από την τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί στην υπ. αριθ. 29/2023 (ΑΔΑ: 984ΔΟΛ6Χ-ΚΜΜ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Χ.  για τις ανάγκες της παρούσας ανάθεσης.

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/06) θα συναφθεί μεταξύ την Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου και του αναδόχου που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.