Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με θέμα «Αντικατάσταση κουφωμάτων στον Παιδικό Βρεφικό Σταθμό Χερσονήσου ΝΠΔΔ Χερσονήσου»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ –ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ » Προϋπολογισμός: 69.720,61 με ΦΠΑ 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση κουφωμάτων στον Παιδικό-Βρεφικό Σταθμό Χερσονήσου ΝΠΔΔ Χερσονήσου», προϋπολογισμού 69.720,61 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 69.720,61 € (με Φ.Π.Α. 24%) (56.226,30 € άνευ ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και από χρηματοδοτήσεις από Κεντρική Διοίκηση.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 30/06/2021 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, Λ.Χερσονήσου , από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στην Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου (Δημοτικό Κατάστημα Λ.Χερσονήσου , 1 ος όροφος, Τ.Κ 70014) με ευθύνη του προσφέροντος), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.