Δημοσίευση Διακήρυξης για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: ΨΨ7ΒΩΗΜ-ΣΧΚ η υπ’ αρ. πρωτ. 12365/27-06-2022 διακήρυξη για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για ομπρέλες και ξαπλώστρες του Δήμου Χερσονήσου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001) και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών), στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 7η Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου, σε όλα τα δημοτικά καταστήματα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00– 13:00 μόνο κατόπιν ραντεβού ή από τις ιστοσελίδες www.hersonisos.gr και www.diavgeia.gov.gr.  

 

Πληροφορίες & Ραντεβού: Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τηλ. 2813404632, -616, -620