Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για την αντιμετώπιση βλαβών και τεχνικών προβλημάτων, την οργάνωση των απαιτούμενων εργασιών και τη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων σε 24ωρη βάση, καθημερινές και αργίες»

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία, με τίτλο: «Υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για την αντιμετώπιση βλαβών και τεχνικών προβλημάτων, την οργάνωση των απαιτούμενων εργασιών και τη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων σε 24ωρη βάση, καθημερινές και αργίες», προϋπολογισμού 238.500,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.) με δυνατότητα προαίρεσης ποσού 79.500,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών η παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την αντιμετώπιση βλαβών και τεχνικών προβλημάτων, την οργάνωση των απαιτούμενων εργασιών και τη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων σε 24ωρη βάση, καθημερινές και αργίες.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr