Πίνακες Συμμετεχόντων-Απορριπτέων-Κατάταξης-Διοριστέων (ΑΔΑ: ΩΑΜΚΟΛΝΞ-Ζ1Ψ) που αφορούν την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2016 (αρ.πρωτ. ΔΕΥΑΧ 906/10-03-2016) της Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου