Προκήρυξη δημοπράτησης έργου: "Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12θεσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη-Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης"

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λήψη Τευχών:

https://www.dropbox.com/sh/mwu2qx9y6kwc6ai/AADwpzmM78G6XAe1yOGSeys3a?dl=0 

 

Παρακαλούνται οι Οικονομικοί Φορείς που λαμβάνουν τεύχη από αυτή την ιστοσελίδα και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό του θέματος να αποστέλλουν,

 

με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.tzagakis@hersonisos.gr 

 

ή με fax στο 2897022977 (υπ’ όψιν Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Τεχνικών Έργων)

 

ή με αίτηση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Χερσονήσου (Ελευθερίας 50, Λιμένας Χερσονήσου, Τ.Κ. 70014),

 

τα στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail), έτσι ώστε να είναι δυνατή, αν χρειαστεί, η παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών (άρθρο 2.3 της διακήρυξης), καθώς και η ενημέρωση σας στην περίπτωση εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 18 της διακήρυξης.

Σε αντίθετη περίπτωση η ενημέρωση των Οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας τους, γίνεται μόνο με ανάρτηση σε αυτήν την ιστοσελίδα, και αν προβλέπεται με ανάρτηση στην ΕΕΕΕ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Για τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. χρησιμοποιείτε το συνημμένο xml στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el

 

Αριθμός προκήρυξης TED: 2017/S 067-125574

 

Αριθμός διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC006025868 2017-04-05