ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

1. Ο Δή μος Χερσονή σου Νομου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκήρυ σσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σω του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτή ριο ανα θεσής τήν πλε ον συμφε ρουσα απο οικονομική α ποψή προσφορα , αποκλειστικα βα σει

τιμή ς (χαμήλο τερή τιμή ), για τήν ανα θεσή του ε ργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ

ΧΩΡΩΝ», με εκτιμω μενή συνολική αξι α 175.000,00€.

2. Το έργο συντίθεται από τήν ομάδα εργασιών κατήγορίας "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ" με προϋπολογισμό 1.037.096,00€,

(δαπάνή εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρήσή)

3. Προσφέρεται ελεύθερή, πλήρής, άμεσή και δωρεάν ήλεκτρονική πρόσβασή στα έγγραφα τής σύμβασής στον ειδικό,

δήμόσια προσβάσιμο, χώρο “ήλεκτρονικοί διαγωνισμοί” τής πύλής www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και

στήν ιστοσελίδα τής αναθέτουσας αρχής www.hersonisos.gr. Εφόσον έχουν ζήτήθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11η-7-

2023, ή αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στή διαδικασία σύναψής σύμβασής,

συμπλήρωματικές πλήροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογήτικά, το αργότερο

στις 13-7-2023. Πλήροφορίες Αθανασία Αλεξανδρή τήλ.: 2813-404681.