ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «προμήθεια τροφίμων, λαχανικών – φρούτων, κρεάτων, άρτου και αρτοσκευασμάτων για τους παιδικού σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου »

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου

 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι     ότι,

 

Εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΌ διαγωνισμό, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η «προμήθεια τροφίμων, λαχανικών – φρούτων, κρεάτων, άρτου και αρτοσκευασμάτων για τους παιδικού σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου » για τη διάρκεια ενός έτους. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στα 23.854,30 € μαζί με το ΦΠΑ 23%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Χερσονήσου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 2α του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 (έναρξη) μέχρι 10.30 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου, στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική βάση), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.

Η προμήθεια αφορά δύο ομάδες :

  • Ομάδα Β  :  Φρούτα – Λαχανικά
  • Ομάδα Δ  :  Άρτος και αρτοσκευάσματα

 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι ά ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις επιμέρους παραγγελίες της υπηρεσίας

 

Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στην υπηρεσία του Δήμου με ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

 Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών ή χωριστά για κάθε ομάδα. Σε περίπτωση που υπάρχει προμηθευτής που ανταποκρίνεται μόνο στην μία ομάδα μπορεί να συμμετάσχει για να υποβάλλει προσφορά μόνο για την ομάδα που ενδιαφέρεται.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό :

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το εμπορικό επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες – μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7 παρ. 1 ήτοι :

  • Φυσικά και νομικά πρόσωπα
  • Συνεταιρισμοί
  • Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 1.195 € για το σύνολο ή 640,00 € για την ομάδα Β (φρούτα-Λαχανικά)  και 555,00 € για την ομάδα Δ (άρτος-αρτοσκευάσματα) και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακηρύξεως (όροι διαγωνισμού) από την ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος Κουρμουλάκης Δημήτριος τηλ. 28973 40059 , Αργυράκη Μαρία  28970 22840.