main img main img main img main img main img main img main img main img

Ορισμός Ομάδας Εργασίας στον Δήμο Χερσονήσου για το έργο βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων δημοτολογίου

Ο Αντιδήμαρχος Χερσονήσου  Ν. Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

1. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 3022/29-03-2011 από τον Τομέα

Υλοποίησης Έργων & Λειτουργίας Υποδομών – Υπηρεσίες ΤΠΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε την ομάδα εργασίας που θα απασχοληθεί στο έργο αυτεπιστασίας για την βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων Δημοτολογίου στον Δήμο Χερσονήσου  αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους::

1.  Βασιλάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ  , Κατηγορίας ΤΕ, Κλάδου ΤΕ17

Διοικητικού Λογιστικού : τηλ.: 2897340035, email: dimotologio@hersonisos.gr

2. Σακκούδης Αθανάσιος του Δημητρίου , Κατηγορίας ΤΕ, Κλάδου ΤΕ19 Πληροφορικής : τηλ.:2897340031, email: dimotologio@hersonisos.gr

3. Χανιωτάκη Στυλιανή του Πλούταρχου , Κατηγορίας ΤΕ, Κλάδου ΤΕ17

Διοικητικού Λογιστικού τηλ.:2897340025,  email: dimotologio@hersonisos.gr

4. Ανδριανού Ευτυχία του  , Κατηγορίας ΤΕ, Κλάδου ΤΕ17

Διοικητικού Λογιστικού , τηλ. 2897340025 , email: dimotologio@hersonisos.gr

Η παραπάνω ομάδα θα διαχειρίζεται το μητρώο Δημοτολογίου για την ολοκλήρωση των σχετικών διορθώσεων και την ένταξη του Δήμου μας στο Εθνικό Δημοτολόγιο.

Η κάθε ομάδα ανά Δήμο θα απασχοληθεί στο έργο αυτεπιστασίας και θα αμειφθεί από την ΚτΠ Α.Ε κατόπιν εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται εκτός του ωραρίου εργασίας του Δήμου και θα είναι οι παρακάτω:

1. Αντιστοίχιση παλαιών κωδικολογίων της εκάστοτε εφαρμογής δημοτολογίου με το κατά Εθνικό Δημοτολόγιο κωδικολόγιο (τυποποιημένες λίστες)

2. Βελτίωση ποιότητας των ηλεκτρονικά τηρούμενων στοιχείων δημοτολογίου (διορθώσεις λαθών, συμπληρώσεις κενών πεδίων κ.λ.π.) ώστε να προκύψουν βελτιωμένα στοιχεία δημοτολογίου.

 

 

                                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ

copyright © Δήμος Χερσονήσου