main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου μας την 23η Αυγούστου 2013

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου, την  23η  του μηνός Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 

1. «Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση άδειας ζωήλατου οχήματος»

 

3. «Περί συζήτησης διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου»

                                                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                                                              Δημοτικής Κοινότητας

           

                                                                                                              Ιωάννης Στιβακτάκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου