main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 1η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Χερσόνησος  : 13-01-2012

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            Αριθμός πρωτ.  1

                            Προς  : 

 1. Τραπιεράκη Πέτρο  
 2. Καστρινάκη Άννα   
 3. Καλυκάκη Γεώργιο 
 4. Φαρσαράκη Ιωάννα
 5. Φιλιππάκη Κων/νο Αντιδήμαρχο
 6. Λουλουδάκη Απόστολο
 7. Μουντράκη Ιωάννη
 8. Μπαγουράκη Γεώργιο

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Ταχ. Δ/ν ση : Λιμάνι Χερσονήσου

Τ..Κ.            :    700 14            

Τηλ.            : 28970 – 24686 &

                      28973 - 40017

Αρμόδια :      Παπουτσάκη Χρ.

Fax             : 28970 22977

 

 

 

Θ Ε Μ Α:  «Πρόσκληση για την 1η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας  

                     Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου».   

 

          Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου, την  17η  του μηνός Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

 ΘΕΜΑΤΑ:

 

1. «Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την ίδρυση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου»

2. «Συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου»

 

                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                            Δημοτικής Κοινότητας

           

 

                                                                              Ιωάννης Στιβακτάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Πίνακας Ανακοινώσεων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 1. Φ.προσκλήσεων

copyright © Δήμος Χερσονήσου