Πρόσκληση για την 4/2024η τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Ανώπολης.

Σας προσκαλώ στην τακτική 4η συνεδρίαση που θα γίνε ι στο Δημοτικό Κατάστημα Ανώπολης, την 2η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

1 . Γνωμοδότηση για την Μ . Π.Ε. του έργου «Επεξεργασία Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και ανάπλαση λατομικού χώρου» από την εταιρία ΛΑΤΟΜΕ ΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ.

2. Έκφραση γνώμης σχετικά με το αίτημα σημειακής τροποπdίησης του ΣΧΟΟΑΠ Γουρνών .

3. Προσδιορισμός Δημοτικής Περιουσίας σε σχέση με τη ν ιδιοκτησία Χατζάκη .

Σας προσκαλώ στην τακτική 4η συνεδρίαση που θα γίνε ι στο Δημοτικό Κατάστημα
Ανώπολης, την 2η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ., για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:
1 . Γνωμοδότηση για την Μ . Π.Ε. του έργου «Επεξεργασία Αποβλήτων Εκσκαφών
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και ανάπλαση λατομικού χώρου» από
την εταιρία ΛΑΤΟΜΕ ΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ.
2. Έκφραση γνώμης σχετικά με το αίτημα σημειακής τροποπdίησης του ΣΧΟΟΑΠ
Γουρνών .
3. Προσδιορισμός Δημοτικής Περιουσίας σε σχέση με τη ν ιδιοκτησία Χατζάκη .