Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση την 29 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα

Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μοχού, για συζήτηση και λήψη

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για θέματα που αφορούν την Κοινότητα Μοχού

- Σταλίδας.

Εσωτερική Διανομή